حرف بزنید.

حرف زدن قدرت است ، لطفا حرف بزنید .

حرف بزنید.

حرف زدن قدرت است ، لطفا حرف بزنید .

من 24 ساله و فیلمنامه نویس هستم . یعنی دارم سعی می کنم فیلمنامه نویس شوم